• 16. 7. 2019

Darovanie krvi je ušľachtilý čin, ktorý prináša dobrý pocit nielen darcovi ale aj príjemcovi a v niektorých prípadoch dokonca záchranu života. Len na Slovensku sa ročne spotrebuje približne 180 000 transfúznych jednotiek červených krviniek. Červené krvinky sú z transfuziologického hľadiska najdôležitejšie a najčastejšie využívané. Darovaná môže byť aj krvná plazma či krvné doštičky. Transfúzne jednotky sú potrebné najmä pre obete úrazov, nehôd, ale aj pre pacientov s leukémiou či inými nádorovými ochoreniami. Poznatky o krvi a jej darovaní sa v histórii formovali dlhé roky. Najdôležitejším objavom v súvislosti s darcovstvom bolo objavenie krvných skupín, ktoré sa pripisuje viedenskému vedcovi Karlovi Landsteinerovi. Preto bol práve 14. jún, čo je deň jeho narodenia, vyhlásený za Svetový deň darcov krvi. V tento dátum sa každoročne organizujú mnohé darcovské akcie.
V cievach ľudského organizmu prúdi približne 5 litrov krvi, pričom sa skladá z tekutej a tuhej časti. Tuhú časť predstavujú krvinky (červené, biele) a krvné doštičky. Tekutá časť krvi sa nazýva plazma a tvorí polovicu krvného objemu.

Krvinky sa tvoria v kostnej dreni. U dospelého človeka prebieha krvotvorba najmä v plochých kostiach a v hlaviciach dlhých kostí. Krvinky sa po dozretí diferencujú podľa funkcie. Červené krvinky (erytrocyty) slúžia na okysličovanie krvi a to vďaka obsahu červeného farbiva hemoglobínu, ktoré je schopné viazať a uvoľňovať kyslík a oxid uhličitý. Erytrocyty prežívajú v krvnom obehu približne 120 dní a následne zanikajú v slezine. Biele krvinky (leukocyty) zabezpečujú obranné mechanizmy.

Poznáme viac druhov leukocytov, a to: neutrofily – obrana proti baktériám; eozinofily – obrana proti parazitom; lymfocyty – obrana proti vírusom a nádorovým bunkám a makrofágy, ktoré odstraňujú z organizmu zvyšky odumretých buniek. Krvné doštičky (trombocyty) sú rozmerovo najmenšie krvinky, ktoré obsahujú rôzne enzýmy, ióny a faktory zabezpečujúce zrážanie krvi. Preto sa využívajú najmä u pacientov s reznými ranami a pri otvorenom krvácaní. Krvná plazma je tekutá časť krvi obsahujúca bielkoviny, tuky, cukry, minerálne látky, vitamíny, ióny, enzýmy, hormóny a plazmatické faktory krvného zrážania. Využíva sa najmä u pacientov s poruchami zrážania krvi.

Na Slovensku vykonáva odber krvi a jej zložiek 12 transfuziologických pracovísk Národnej transfúznej služby SR (NTS SR) a hematologicko-transfuziologické oddelenia zdravotníckych zariadení.

Tieto pracoviská zabezpečujú komplexnú produkciu a distribúciu krvných prípravkov, hemoterapiu a národnú sebestačnosť v produkcii transfúznych jednotiek. Pri darovaní krvi je najdôležitejšou zásadou zabrániť prenosu infekčných ochorení, a to prostredníctvom podrobného preštudovania zdravotného stavu potenciálneho darcu. Všeobecné kritériá, ktoré musí darca krvi spĺňať sú vek medzi 18 – 60 rokov (nad 17 rokov len so súhlasom zákonného zástupcu; pravidelný darca do 65 rokov), minimálna telesná hmotnosť 50kg, darca nesmie byť nosičom HIV vírusu ani vírusu hepatitídy typ B, C a nesmie trpieť nijakým závažným ochorením. Darovať krv nesmú v žiadnom prípade osoby, ktoré užívajú alebo užívali drogy (vnútrožilovo, vnútrosvalovo); osoby , ktoré vedú
promiskuitný život; osoby, ktoré užívajú anaboliká bez dohľadu lekára ako aj osoby, ktoré sú samé liečené krvnými prípravami. Vylučujúcim faktorom darovania krvi je aj pohlavný styk medzi mužmi a ženy v období menštruácie. Časový interval medzi jednotlivými darovaniami krvi je pre mužov 3 mesiace a pre ženy 4 mesiace.

Pred samotným darovaním krvi je dôležité sa na odber správne pripraviť. Darca by mal 24h pred odberom vypiť minimálne 2l tekutín a ráno pred odberom minimálne 500ml. Darca pred darovaním krvi nesmie hladovať. Mal by však zvoliť ľahké sacharidy ako sú ovocie, zelenina, džem, med, netukové pečivo a vylúčiť mliečne výrobky. V prípade ak je darca fajčiar nesmie fajčiť minimálne 6h pred darovaním. Vylúčené je aj pitie alkoholických nápojov 12-14h pred odberom. Pred darovaním krvi nesmie byť človek fyzicky ani psychicky vyčerpaný. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k zvýšenú hladiny pečeňového enzýmu ALT (alanínaminotransferáza) a následnému vylúčeniu z darcovstva. Po správnej príprave na darovanie nie je samotný proces darovania zdĺhavý (cca 1h). Po príchode na transfúzne oddelenie je potrebné sa zaevidovať. Následne treba bez zatajenia akýchkoľvek skutočností vyplniť dotazník pre darcov krvi, plazmy a krvných buniek.
Potom sa odoberie vzorka na zistenie krvného obrazu a hladiny pečeňového enzýmu ALT. Nasleduje konzultácia s lekárom, ktorý rozhodne o pripustení k darovaniu. Potenciálny darca môže byť vyradený z tohto procesu napr. po prekonaní infekčného ochorenia, po očkovaní niektorými druhmi vakcín, pri zistení tehotenstva alebo aj v prípade rizika infekcie ako dôsledok piercingu, tetovania, akupunktúry a iné. Pre osoby, ktoré navštívili zahraničie a chcú darovať krv na území Slovenska sú presne stanovené časové rozhrania, počas ktorých od príchodu zo zahraničia nesmú darovať krv. Tieto intervaly sú v závislosti od krajiny rôzne a pravidelne aktualizované.

Správny chod transfúznej služby závisí od dobrovoľných darcov krvi, ktorých náborom sa zaoberá NTS SR a Slovenský červený kríž (SČK). Práve tieto organizácie usporadúvajú pri príležitosti rôznych sviatkov a významných udalostí darcovské akcie, kedy idú pracovníci služby za darcami krvi priamo do terénu. To, že darovanie krvi nemusí prebiehať striktne v zdravotníckom zariadení, ale aj na iných miestach je možné vďaka tzv. uzavretému odberovému systému, ktorý zabezpečuje ochranu pred vniknutím mikroorganizmov do darovanej krvi. Je to súbor niekoľkých vakov so špeciálneho materiálu pospájaných hadičkami, ktorý je až do odberu uzavretý v sterilnom obale. Na jednom konci je hadička ukončená ihlou, ktorou sa odoberá krv, pričom pred vpichom musí byť koža dôkladne vydenzifikovaná. Po ukončení odberu sa ihla vyberie a koniec hadičky sa zataví špeciálnymi kliešťami.

Samotný odber krvi trvá 5-15min a optimálne množstvo darovanej krvi je 450ml. Odberové váhy sú vybavené kyvadlovým zariadením, ktoré zabezpečuje neustále premiešavanie krvi s konzervačným roztokom (napr. citrátovo-glukózový roztok). Darca počas odberu stláča gumovú pomôcku, čím sa urýchli odber krvi. Po odbere si darca chvíľu oddýchne v odberovom kresle a následne dostane občerstvenie zamerané najmä na doplnenie tekutín.

Prvotne sa u darovanej krvi určí krvná skupina (A, B, AB, 0) a Rh faktor (+, -). Príjemca transfúzie musí mať s darcom zhodnú krv, preto sa pred podaním transfúzie vykonáva tzv. skúška kompatibility. V strednej Európe, teda aj v SR, je percentuálne zastúpenie krvných skupín u obyvateľstva nasledovné: A – 48%, 0 – 39%, B – 9%, AB – 4%. Po darovaní krvi prebieha jej ďalšie spracovanie, súčasťou ktorého sú aj testy na vylúčenie infekčných ochorení ako je hepatitída B a C, AIDS, syfilis a iné rizikové faktory. Zaujímavým spôsobom darovania krvi je autotransfúzia, kedy pacient daruje krv samému sebe. Najčastejšie sa využíva v prípade, ak pacienta čaká v blízkej budúcnosti operácia. Výhody autotransfúzie sú zamedzenie prenosu infekčných ochorení, vylúčenie
imunitnej reakcie voči darovaným krvinkám a podpora krvotvorby v organizme. Autotransfúzia je uprednostňovaná aj pri niektorých náboženských skupinách, ktoré odmietajú prijať cudziu krv. Pokiaľ darovaná krv vo forme autotransfúzie nebola počas operácie potrebná, nesmie sa v žiadnom prípade použiť pre iného pacienta. Z darovanej krvi sa po dlhom rade vyšetrení pripravujú transfúzne lieky. Aby bola zabezpečená životnosť a bezpečnosť transfúznych liekov je potrebné dodržať určité podmienky, a to: zabrániť zrážaniu krvi, dodať výživné látky, udržať správnu teplotu, udržať správne pH a zabezpečiť sterilitu prípravku. Správne pripravený transfúzny liek je v poslednom kroku spracovania označený podľa platných predpisov a pripravený pre príjemcu.

Darovanie krvi prospieva aj samotnému darcovi. Po darovaní krvi je podporená prirodzená krvotvorba a regenerácia organizmu. Pravidelní darcovia krvi sú aj odolnejší voči jej stratám v prípade vážnych úrazov. Darovaním krvi sa reguluje hladina železa, čím sa znižuje riziko srdcovo-cievnych ochorení. Avšak primárnym cieľom každého darcu je pomoc tým, ktorí to potrebujú. Preto sa darovanie krvi považuje za ten najkrajší dar.

Mgr. Kristína Ivaničová

Zanechajte Vašu reakciu

Zrušiť odpoveď