• 16. 7. 2019

Darovanie krvi je ušľachtilý čin, ktorý prináša dobrý pocit nielen darcovi ale aj
príjemcovi a v niektorých prípadoch dokonca záchranu života. Len na Slovensku sa ročne
spotrebuje približne 180 000 transfúznych jednotiek červených krviniek. Červené krvinky sú
z transfuziologického hľadiska najdôležitejšie a najčastejšie využívané. Darovaná môže byť aj
krvná plazma či krvné doštičky. Transfúzne jednotky sú potrebné najmä pre obete úrazov,
nehôd, ale aj pre pacientov s leukémiou či inými nádorovými ochoreniami. Poznatky o krvi
a jej darovaní sa v histórii formovali dlhé roky. Najdôležitejším objavom v súvislosti
s darcovstvom bolo objavenie krvných skupín, ktoré sa pripisuje viedenskému vedcovi
Karlovi Landsteinerovi. Preto bol práve 14. jún, čo je deň jeho narodenia, vyhlásený za
Svetový deň darcov krvi. V tento dátum sa každoročne organizujú mnohé darcovské akcie.
V cievach ľudského organizmu prúdi približne 5 litrov krvi, pričom sa skladá z tekutej
a tuhej časti. Tuhú časť predstavujú krvinky (červené, biele) a krvné doštičky. Tekutá časť krvi
sa nazýva plazma a tvorí polovicu krvného objemu.

Krvinky sa tvoria v kostnej dreni. U dospelého človeka prebieha krvotvorba najmä
v plochých kostiach a v hlaviciach dlhých kostí. Krvinky sa po dozretí diferencujú podľa
funkcie. Červené krvinky (erytrocyty) slúžia na okysličovanie krvi a to vďaka obsahu
červeného farbiva hemoglobínu, ktoré je schopné viazať a uvoľňovať kyslík a oxid uhličitý.
Erytrocyty prežívajú v krvnom obehu približne 120 dní a následne zanikajú v slezine. Biele
krvinky (leukocyty) zabezpečujú obranné mechanizmy. Poznáme viac druhov leukocytov, a
to: neutrofily – obrana proti baktériám; eozinofily – obrana proti parazitom; lymfocyty –
obrana proti vírusom a nádorovým bunkám a makrofágy, ktoré odstraňujú z organizmu
zvyšky odumretých buniek. Krvné doštičky (trombocyty) sú rozmerovo najmenšie krvinky,
ktoré obsahujú rôzne enzýmy, ióny a faktory zabezpečujúce zrážanie krvi. Preto sa využívajú
najmä u pacientov s reznými ranami a pri otvorenom krvácaní.
Krvná plazma je tekutá časť krvi obsahujúca bielkoviny, tuky, cukry, minerálne látky,
vitamíny, ióny, enzýmy, hormóny a plazmatické faktory krvného zrážania. Využíva sa najmä
u pacientov s poruchami zrážania krvi.
Na Slovensku vykonáva odber krvi a jej zložiek 12 transfuziologických pracovísk
Národnej transfúznej služby SR (NTS SR) a hematologicko-transfuziologické oddelenia
zdravotníckych zariadení.

Tieto pracoviská zabezpečujú komplexnú produkciu a distribúciu krvných prípravkov,
hemoterapiu a národnú sebestačnosť v produkcii transfúznych jednotiek.
Pri darovaní krvi je najdôležitejšou zásadou zabrániť prenosu infekčných ochorení,
a to prostredníctvom podrobného preštudovania zdravotného stavu potenciálneho darcu.
Všeobecné kritériá, ktoré musí darca krvi spĺňať sú vek medzi 18 – 60 rokov (nad 17
rokov len so súhlasom zákonného zástupcu; pravidelný darca do 65 rokov), minimálna
telesná hmotnosť 50kg, darca nesmie byť nosičom HIV vírusu ani vírusu hepatitídy typ B, C
a nesmie trpieť nijakým závažným ochorením. Darovať krv nesmú v žiadnom prípade osoby,
ktoré užívajú alebo užívali drogy (vnútrožilovo, vnútrosvalovo); osoby , ktoré vedú
promiskuitný život; osoby, ktoré užívajú anaboliká bez dohľadu lekára ako aj osoby, ktoré sú
samé liečené krvnými prípravami. Vylučujúcim faktorom darovania krvi je aj pohlavný styk
medzi mužmi a ženy v období menštruácie. Časový interval medzi jednotlivými darovaniami
krvi je pre mužov 3 mesiace a pre ženy 4 mesiace.

Pred samotným darovaním krvi je dôležité sa na odber správne pripraviť. Darca by
mal 24h pred odberom vypiť minimálne 2l tekutín a ráno pred odberom minimálne 500ml.
Darca pred darovaním krvi nesmie hladovať. Mal by však zvoliť ľahké sacharidy ako sú
ovocie, zelenina, džem, med, netukové pečivo a vylúčiť mliečne výrobky. V prípade ak je
darca fajčiar nesmie fajčiť minimálne 6h pred darovaním. Vylúčené je aj pitie alkoholických
nápojov 12-14h pred odberom. Pred darovaním krvi nesmie byť človek fyzicky ani psychicky
vyčerpaný. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k zvýšenú hladiny pečeňového enzýmu ALT
(alanínaminotransferáza) a následnému vylúčeniu z darcovstva.
Po správnej príprave na darovanie nie je samotný proces darovania zdĺhavý (cca 1h).
Po príchode na transfúzne oddelenie je potrebné sa zaevidovať. Následne treba bez
zatajenia akýchkoľvek skutočností vyplniť dotazník pre darcov krvi, plazmy a krvných buniek.
Potom sa odoberie vzorka na zistenie krvného obrazu a hladiny pečeňového enzýmu ALT.
Nasleduje konzultácia s lekárom, ktorý rozhodne o pripustení k darovaniu. Potenciálny darca
môže byť vyradený z tohto procesu napr. po prekonaní infekčného ochorenia, po očkovaní
niektorými druhmi vakcín, pri zistení tehotenstva alebo aj v prípade rizika infekcie ako
dôsledok piercingu, tetovania, akupunktúry a iné. Pre osoby, ktoré navštívili zahraničie a
chcú darovať krv na území Slovenska sú presne stanovené časové rozhrania, počas ktorých
od príchodu zo zahraničia nesmú darovať krv. Tieto intervaly sú v závislosti od krajiny rôzne
a pravidelne aktualizované.

Správny chod transfúznej služby závisí od dobrovoľných darcov krvi, ktorých náborom
sa zaoberá NTS SR a Slovenský červený kríž (SČK). Práve tieto organizácie usporadúvajú pri
príležitosti rôznych sviatkov a významných udalostí darcovské akcie, kedy idú pracovníci
služby za darcami krvi priamo do terénu. To, že darovanie krvi nemusí prebiehať striktne
v zdravotníckom zariadení, ale aj na iných miestach je možné vďaka tzv. uzavretému
odberovému systému, ktorý zabezpečuje ochranu pred vniknutím mikroorganizmov do
darovanej krvi. Je to súbor niekoľkých vakov so špeciálneho materiálu pospájaných
hadičkami, ktorý je až do odberu uzavretý v sterilnom obale. Na jednom konci je hadička
ukončená ihlou, ktorou sa odoberá krv, pričom pred vpichom musí byť koža dôkladne
vydenzifikovaná. Po ukončení odberu sa ihla vyberie a koniec hadičky sa zataví špeciálnymi
kliešťami.

Samotný odber krvi trvá 5-15min a optimálne množstvo darovanej krvi je 450ml.
Odberové váhy sú vybavené kyvadlovým zariadením, ktoré zabezpečuje neustále
premiešavanie krvi s konzervačným roztokom (napr. citrátovo-glukózový roztok). Darca
počas odberu stláča gumovú pomôcku, čím sa urýchli odber krvi. Po odbere si darca chvíľu
oddýchne v odberovom kresle a následne dostane občerstvenie zamerané najmä na
doplnenie tekutín.

Prvotne sa u darovanej krvi určí krvná skupina (A, B, AB, 0) a Rh faktor (+, -). Príjemca
transfúzie musí mať s darcom zhodnú krv, preto sa pred podaním transfúzie vykonáva tzv.
skúška kompatibility. V strednej Európe, teda aj v SR, je percentuálne zastúpenie krvných
skupín u obyvateľstva nasledovné: A – 48%, 0 – 39%, B – 9%, AB – 4%. Po darovaní krvi prebieha
jej ďalšie spracovanie, súčasťou ktorého sú aj testy na vylúčenie infekčných ochorení ako je
hepatitída B a C, AIDS, syfilis a iné rizikové faktory.
Zaujímavým spôsobom darovania krvi je autotransfúzia, kedy pacient daruje krv
samému sebe. Najčastejšie sa využíva v prípade, ak pacienta čaká v blízkej budúcnosti
operácia. Výhody autotransfúzie sú zamedzenie prenosu infekčných ochorení, vylúčenie
imunitnej reakcie voči darovaným krvinkám a podpora krvotvorby v organizme.
Autotransfúzia je uprednostňovaná aj pri niektorých náboženských skupinách, ktoré
odmietajú prijať cudziu krv. Pokiaľ darovaná krv vo forme autotransfúzie nebola počas
operácie potrebná, nesmie sa v žiadnom prípade použiť pre iného pacienta.
Z darovanej krvi sa po dlhom rade vyšetrení pripravujú transfúzne lieky. Aby bola
zabezpečená životnosť a bezpečnosť transfúznych liekov je potrebné dodržať určité
podmienky, a to: zabrániť zrážaniu krvi, dodať výživné látky, udržať správnu teplotu, udržať
správne pH a zabezpečiť sterilitu prípravku. Správne pripravený transfúzny liek je
v poslednom kroku spracovania označený podľa platných predpisov a pripravený pre
príjemcu.

Darovanie krvi prospieva aj samotnému darcovi. Po darovaní krvi je podporená
prirodzená krvotvorba a regenerácia organizmu. Pravidelní darcovia krvi sú aj odolnejší voči
jej stratám v prípade vážnych úrazov. Darovaním krvi sa reguluje hladina železa, čím sa
znižuje riziko srdcovo-cievnych ochorení. Avšak primárnym cieľom každého darcu je pomoc
tým, ktorí to potrebujú. Preto sa darovanie krvi považuje za ten najkrajší dar.

Mgr. Kristína Ivaničová

Zanechajte Vašu reakciu

Zrušiť odpoveď